Archivo mensual: diciembre 2012

Privatitzeu maleïts

Ens segueixen prenent per estúpids, no es cansen. Dia després de dia, decisió després de decisió, afirmació després d’afirmació no fan més que demostrar que pensen que som imbècils. “No estem privatitzant la sanitat i qui digui el contrari menteix. Busquem vies de finançament sostenible per un SNS desgastat, deteriorat i en perill. Que algú em demostri que algun usuari ha hagut de pagar un sol Euro per ser atès en un hospital” Aquest tipus d’afirmacions les venim escoltant amb freqüència per defensar-se dels atacs d’aquells que anhelem una sanitat pública, universal i de qualitat.
Pregonen als quatre vents que és necessària una gestió privada, ja que aquesta és molt més eficient que no la pública. Però algú es pot creure això? Algú pot creure que posant intermediaris privats que necessiten obtenir guanys pel treball realitzat, s’abaratiran costos. Ningú, és impossible. Nosaltres almenys no. I en tot cas, si fos així, la conclusió que podríem treure d’això, és que els gestors públics (que no deixen de ser càrrecs polítics, en moltes ocasions posats a dit) són uns incompetents, uns xoriços o ambdues. No hi ha més.

slide-16-728

Des de fa dos anys la nostra plataforma porta denunciant que les retallades en sanitat quan CIU va recuperar el poder, eren el primer graó d’una escala perfectament dissenyada, en la qual l’últim esglaó era un model sanitari liberal, també anomenat model de lliure mercat, que és el model que impera als Estats Units (EUA) i que té com a característiques que la salut és considerada com un bé de consum, que no necessàriament ha d’estar protegida pels poders públics. Hem d’estar a meitat de recorregut, d’aquesta escala on ja no s’amaguen a l’hora de defensar l’entrada de capital privat en entitats públiques i gestió purament privada. Ara bé, si fem cas a les afirmacions d’Alfons Quintá en el Debat sobre que l’Hospital Clínic de Barcelona passarà en breu a ser una entitat privada en mans xineses, ens estarem apropant al final de l’escala.

Aquests són els esglaons que sospitem estan pujant:

1. Retallades en la sanitat pública, deteriorant el sistema.
2. Aquesta deterioració els serveix per argumentar que són necessaris canvis en la gestió. Gestió privada.
3. La gestió privada provoca augment de despeses.
4. Aquest augment de despeses justifica el seu argument de SNS públic insostenible.
5. Aquesta insostenibilitat ens obliga a la seva privatització, convertint-ho en un model de lliure mercat.

Per si la lògica aclaparadora que intermediaris privats encareixen el producte final no és suficient, hi ha nombrosos informes d’Organitzacions tan prestigioses com l’OMS, que informen sobre la major eficàcia i equitat amb necessitat de menys recursos econòmics de la sanitat Pública respecte a la Privada.
Aquest gràfic inclòs en un magnífic treball de Manuel Martín García, membre de la Federació d’Associacions per a la Defensa de Sanitat Pública (FADSP), ens indica la despesa sanitària per càpita en dòlars de diferents paissos. Observem que la despesa a EUA és 2,5 vegades major que al nostre país quan més de 50 milions de nord-americans queden sense cobertura sanitària, mentre que a Espanya s’apropa molt a la universalitat.

slide-26-728

Recentment més de 600 metges madrilenys han signat una carta dirigida als ciutadans en la qual afirmen, que la sanitat privada no és més barata, i que posa en perill l’equitat i universalitat de la seva sanitat.

Un estudi realitzat pel sindicat sanitari CSIT-UP ho deixa clar, el llit en un hospital de gestió privada costa 1.660 euros al dia, però si és un hospital de gestió pública el mateix llit costa 955 euros, un 74% més barata.

Cal dir també que a causa de la tremenda opacitat dels centres privats i de centres públics la gestió dels quals és privada, aconseguir dades fiables per realitzar comparacions es converteix en missió (gairebé) impossible. Així doncs per aconseguir que no estiguin influenciats per soroll ideològic, cal recórrer a publicacions d’altres paissos. La PLOS Medicine va publicar l’any passat un estudi que va comparar medicina pública i privada, concloent que no hi havia dades que confirmessin que la sanitat privada era més eficient, responsable o mèdicament eficaç que la pública.
Una anàlisi realitzada per JAMA (Journal of the American Medical Association), l’any 2002, va observar un major risc de mortalitat en centres de diálisis privats amb ànim de lucre que en els privats sense ànim de lucre.
La revista Journal of Epidemiology & Community Health, concloïa en un estudi realitzat a Itàlia que el sector públic, amb menys recursos econòmics, reduïa amb major eficàcia les morts evitables.

Finalment linkem aquest magnífic document fruit dels debats organitzats pel Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) amb la participació de professionals de la salut i ciutadans a títol individual o pertanyent a d’altres organitzacions, (Dempeus per la salut, Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP), Associació
Catalana de Defensa de la sanitat Pública (ACDSP-FADSP), Grup de Recerca en Desigualtats
en Salut UPF (GREDS-EMCONET, Fundació Congrés Català de salut Mental (FCCSM), en
front de les retallades indiscriminades i la “política” sanitària de la Generalitat de Catalunya.

Esperem que aquesta petita recopilació d’arguments a favor de la sanitat pública acabi de convèncer a aquests escèptics que no creuen en lògiques aclaparadores. Lògic que amb gestors intermediaris s’encareix el producte final, lògic que si empreses privades s’interessen a adquirir empreses públiques, ha de ser que aquestes no són tan insostenibles. És lògic que si la sanitat pública no ha d’obtenir beneficis, serà més barata i oferirà millors serveis a menor preu que la privada. Lògic, lògic.

Privatizad malditos

Nos siguen tomando por estúpidos, no se cansan. Día tras día, decisión tras decisión, afirmación tras afirmación no hacen más que demostrar que piensan que somos imbéciles. “No estamos privatizando la sanidad y quién diga lo contrario miente. Buscamos vías de financiación sostenible para un SNS desgastado, deteriorado y en peligro. Que alguien me demuestre que algún usuario ha tenido que pagar un solo Euro por ser atendido en un hospital” Este tipo de afirmaciones las venimos escuchando con frecuencia para defenderse de los ataques de aquellos que anhelamos una sanidad pública, universal y de calidad.
Pregonan a los cuatro vientos que es necesaria una gestión privada, ya que esta es mucho más eficiente que no la pública. Pero ¿alguien se puede creer eso? Alguien puede creer que poniendo intermediarios privados que necesitan obtener ganancias por el trabajo realizado, se abaratarán costes. Nadie, es imposible. Nosotros por lo menos no. Y en todo caso, si así fuera, la conclusión que podríamos sacar de ello, es que los gestores públicos (que no dejan de ser cargos políticos, en muchas ocasiones puestos a dedo) son unos incompetentes, unos mangantes o ambas. No hay más.

slide-16-728

Desde hace dos años nuestra plataforma lleva denunciando que los recortes en sanidad en cuanto CIU recuperó el poder, eran el primer escalón de una escalera perfectamente diseñada, en la que el último peldaño era un modelo sanitario liberal, también llamado modelo de libre mercado, que es el modelo que impera en los Estados Unidos (EEUU) y que tiene como características que la salud es considerada como un bien de consumo, que no necesariamente tiene que estar protegida por los poderes públicos. Debemos estar a mitad de recorrido, de esa escalera donde ya no se esconden a la hora de defender la entrada de capital privado en entidades públicas y gestión puramente privada. Ahora bien, si hacemos caso a las afirmaciones de Alfons Quintá en el Debat sobre que el Hospital Clínic de Barcelona pasará en breve a ser una entidad privada en manos chinas, nos estaremos acercando al final de la escalera.

Estos son los peldaños que sospechamos están subiendo:

1. Recortes en la sanidad pública, deteriorando el sistema.
2. Este deterioro les sirve para argumentar que son necesarios cambios en la gestión. Gestión privada.
3. La gestión privada provoca aumento de gastos.
4. Ese aumento de gastos justifica su argumento de SNS público insostenible.
5. Esta insostenibilidad nos obliga a su privatización, convirtiéndolo en un modelo de libre mercado.

Por si la lógica aplastante de que intermediarios privados encarecen el producto final no es suficiente, hay numerosos informes de Organizaciones tan prestigiosas como la OMS, que informan sobre la mayor eficacia y equidad con necesidad de menos recursos económicos de la sanidad Pública respecto a la Privada.
Este gráfico incluido en un magnífico trabajo de Manuel Martín García, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de Sanidad Pública (FADSP), nos indica el gasto sanitario per cápita en dólares de diferentes paises. Observamos que el gasto en EEUU es 2,5 veces mayor que en nuestro país cuando más de 50 millones de estadounidenses quedan sin cobertura sanitaria, mientras que en España se acerca mucho a la universalidad.

slide-26-728

Recientemente más de 600 médicos madrileños han firmado una carta dirigida a los ciudadanos en la que afirman, que la sanidad privada no es más barata, y que pone en peligro la equidad y universalidad de su sanidad.

Un estudio realizado por el sindicato sanitario CSIT-UP lo deja claro, la cama en un hospital de gestión privada cuesta 1.660 euros al día, pero si es un hospital de gestión pública la misma cama cuesta 955 euros, un 74% más barata.

Hay que decir también que debido a la tremenda opacidad de los centros privados y de centros públicos cuya gestión es privada, conseguir datos fiables para realizar comparaciones se convierte en misión (casi) imposible. Así pues para conseguir que no estén influenciados por ruido ideológico, hay que recurrir a publicaciones de otros paises. La PLOS Medicine publicó el año pasado un estudio que comparó medicina pública y privada, concluyendo que no había datos que confirmaran que la sanidad privada era más eficiente, responsable o médicamente eficaz que la pública.
Un análisis realizado por JAMA (Journal of the American Medical Association), en el año 2002, observó un mayor riesgo de mortalidad en centros de diálisis privados con ánimo de lucro que en los privados sin ánimo de lucro.
La revista Journal of Epidemiology & Community Health, concluía en un estudio realizado en Italia que el sector público, con menos recursos económicos, reducía con mayor eficacia las muertes evitables.

Finalmente linkamos este magnífico documento fruto de los debates organizados por el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (JEFAS) con la participación de profesionales de la salud y ciudadanos a título individual o perteneciendo a otras organizaciones, (Dempeus per la salut, Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAP), Asociación Catalana de Defensa de la sanidad Pública (ACDSP-FADSP), Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud UPF (GREDS-EMCONET, Fundación Congreso Catalán de salud Mental (FCCSM), en
frente de los recortes indiscriminados y la “política” sanitaria de la Generalitat de Cataluña.

Esperamos que esta pequeña recopilación de argumentos a favor de la sanidad pública acabe de convencer a esos escépticos que no creen en lógicas aplastantes. Lógico que con gestores intermediarios se encarece el producto final, lógico que si empresas privadas se interesan en adquirir empresas públicas, debe ser que estas no son tan insostenibles. Es lógico que si la sanidad pública no tiene que obtener beneficios, será más barata y ofrecerá mejores servicios a menor precio que la privada. Lógico, lógico.